S knjigovođom na
pravom putu ka
poslovnom uspehu!

Vaša sigurna luka u poslovnom moru!

Librum računovodstvo

Računovođa je vaš najvažniji poslovni partner.
Računovođa stalno prati propise i promene, analizira poslovanje i upozorava rukovodstvo ako konstatuje propust i sa vama radi na rešavanju.
Evidentira podatke o vašem poslovanju na osnovu knjigovodstvenih dokumenata.

Sve promene vezane za rashode, prihode imovinu i kapital ažurno i hronološki upisuje u vaše poslovne knjige. Izdrađuje kalkulacije cena i obračune troškova nabavke robe i usluga. Vrši obračun zarada vaših zaposlenih. Utvrđuje poslovni rezultat i pruža savete i informacije o obavezama vašeg preduzeća prema državnim institucijama.

Librum računovodstvo je agencija sa profesionalnim osobljem koje vam stoji na raspolaganju za uredno vođenje vaših poslovnih knjiga. Pružamo računovodstvene, savetodavne i finansijske usluge . Naše kancelarije se nalaze u Zemunu i Novom Beogradu.