Cenovnik

Kao licencirano računovodsvo pridržavamo se preporučenog cenovnika Privredne komore Srbije ali naravno cena usluge zavisi od potreba vašeg poslovanja.

Cenovnik

1. paušalno oporezovani obveznici od 50 eur
2. udruženja građana od 70 eur
3. mikro pravna lica i preduzetnici van sistema pdv-a od 100 eur
4. mikro pravna lica i preduzetnici u sistemu pdv-a od 150 eur
5. kompleksnija i obimnija pravna lica i preduzetnici od 250 eur
6. mala pravna lica od 400 eur
7. preduzeća sa obračunom proizvodnje po normativima i utrošcima od 500 eur

Dodatne računovodstvene usluge:

- vođenje evidencije o prometu u KEP obrascu od 50 eur
- vođenje robno analitičke evidencije u prometu na veliko od 120 eur
- obračun zarada (za preduzeća kojima kojima ne vodimo poslovne knjige) - po zaposlenom od 5 eur
- obračun ostalih naknada fizičkim licima (po obračunu) od 20 eur
- izrada faktura i njihovo evidentiranje na sistemu elektronskih faktura (po dogovoru)

Finansijski izveštaji:

- redovan godišnji finansijski izveštaj za mikro pravna lica i preduzetnike 100% mesečne cene usluge
- redovan finansijski izveštaj za mala pravna lica 150% mesečne cene usluge
- konsolidovani finansijski izveštaji 200% cene mesečnih usluga
-vanredni finansijski izveštaji po zahtevu klijenta 50% od mesečne cene usluge
- rad sa revizorom od 500 eur
- izrada studije o transfernim cenama ( skraćeni izvestaj ) 300 eur

Osnivanje promene, zatvaranje poreskih obveznika

- osnivanje preduzetnika (APR, Poreska uprava i LPA) 70 eur
- osnivanje preduzeća (APR, Poreska uprava i LPA) 150 eur
- promena registracionih podataka od 30 eur
- promena pravne forme preduzetnika 200 eur
- brisanje preduzetnika 100 eur
- likvidacije privrednih društava od 400 eur

Ostale usluge

- poreski i drugi saveti sa klijentima koji nemaju ugovor po započetom satu 70 eur
- prijave, odjave i promene u osiguranju zaposlenih za klijente koji nemaju ugovor po zaposlenom 10 eur
- izrada i podnošenje poreske prijave za porez na imovinu od 30 eur
- izrada izveštaja za potrebe Zavoda za statistiku od 30 eur
- podnošenje izveštaja NBS od 30 eur
- izrada pravilnika o računovodstvenim politikama za društva koja primenjuju Pravilnik 150 eur
- za ostale nepomenute usluge cena se određuje prema dogovoru, u zavisnosti od vrste i obima posla .

Cene su izražene u eur a plaćaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.